وضعیت موجودی محصول


توضیحات

برد STM8S103F3P6 Board

با خرید این محصول 1 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 1 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود به ارزش 5,000 ریال.


نظر و رتبه بندی مشتریان

1241000

محصول جدید

1,324,000 ریال

هدر برد STM8S103F3P6  Board

Technical Information:

Core Board Schematic (PDF) x 1

It provides two sets of matching I / O port routines, timer routines, UART send routines, UART receive routines, clock switching cases, AD routines, and other routines for register operation in both IAR and STVD environments .

Provided respectively at two development environments STVD IAR and library function operation of two sets of supporting the I / O routines, the timer routine, UART transmit routine, UART reception routine, the clock switching embodiment, the AD routine,

STM8S_MiniKit_20 core board main features:

1: Use STM8S103F3P6 as the master IC

Chip resources introduced:


After comparison we found the following points to share with you

STM8S003F3 chip EEPROM only 128 bytes,  STM8S103F3 has 640 bytes ;
STM8S003F3 chip FLASH can only erase 100 times,  STM8S103F3 can be rewritten 10,000 times ;
STM8S103F2 chip FLASH only 4K bytes, STM8S103F3 8K bytes
【in conclusion】

STM8S003F3 only suitable for products, many of the market using 003F3 development board is not suitable for development
And STM8S103F3 suitable for development and use, our development board is the use of this chip
2: leads all pins, pin next to the pin out of the pin function, pin has been welded

3: support SWIM debugging mode

4: USB MINI line to take power, or 2.54 pin to take power

Packing List:

Core board x 1

Crystal * 1

Pin

 Onboard SWIM interface, user-friendly debugging. Onboard reset button, user LED, power indicator.

STM8S103F3P6 Board

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)
محتوا فقط مخصوص خریداران می باشد. لطفا محصول را ثبت و پرداخت کنید محتوا اتوماتیک نمایش میدهد.