وضعیت موجودی محصول


توضیحات

IIC

1 امتیاز(ها)
OLED 0.96 inch display 128x64/ White / IIC SPI Parallel / SSD1306 - کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.96 inch Yellow & Blue با رزولیشن 128x64 و با درایور SSD1306 و IIC Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.96 inch Yellow & Blue با رزولیشن 128x64 و با درایور SSD1306 و IIC Interface
1 امتیاز(ها)
OLED 0.96 inch display 128x64 / Blue / IIC SPI Parallel / SSD1306 - کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 1.54 inch Blue با رزولیشن 128x64و با درایور SSD1309 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.91 inch Blue با رزولیشن 128x32 و با درایور SSD1306 و IIC Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.91 inch White با رزولیشن 128x32 و با درایور SSD1306 و IIC Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 1.3 inch Blue با رزولیشن 128x64 و با درایور SH1106 و IIC Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 1.3 inch Blue با رزولیشن 128x64 و با درایور SH1106 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 1.3 inch White با رزولیشن 128x64 و با درایور SH1106 و IIC Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 1.54 inch White با رزولیشن 128x64 و با درایور SSD1309 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
OLED 1.54 inch Yellow 128x64 IIC SPI Parallel Interface / SSD1309
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 1.54 inch Yellow با رزولیشن 128x64 و با درایور SSD1309 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.49 inch White با رزولیشن 64x32 و با درایور SSD1306 و IIC Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.66 inch White با رزولیشن 64x48 و با درایور SSD1306 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.66 inch White با رزولیشن 64x48 و با درایور SSD1306 و IIC Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 1.3 inch White با رزولیشن 128x64 و با درایور SH1106 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.66 inch Blue با رزولیشن 64x48 و با درایور SSD1306 و IIC Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.96 inch White با رزولیشن 128x64 و با درایور SSD1306  و IIC-SPI Interface - کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.96 inch Blue با رزولیشن 128x64 و با درایور SSD1306 و IIC-SPI Interface - کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.42 inch White با رزولیشن 70x40 و با درایور SSD1306 و IIC Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.42 inch White با رزولیشن 70x40 و با درایور SSD1306 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.96 inch Yellow & Blue با رزولیشن 128x64 و با درایور SSD1306 و IIC-SPI Interface - کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.66 inch Blue با رزولیشن 64x48 و با درایور SSD1306 و IIC-SPI Interface
3 امتیاز(ها)
OLED 1.54 inch White 128x64 IIC SPI Parallel Interface / SSD1309
1 امتیاز(ها)
OLED 1.54 inch Blue 128x64 IIC SPI Parallel Interface / SSD1309
1 امتیاز(ها)
OLED  0.96 inch display 128x64 / Yellow&Blue / IIC SPI Parallel / SSD1306 - کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.96 inch Yellow & Blue با رزولیشن 128x64 و با درایور SSD1306 و IIC-SPI Interface