وضعیت موجودی محصول


توضیحات

microcontroler

1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F767zgt6 /اورجینال -New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلرstm32f730v8t6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلرstm32f777zit6 - اورجینال-New and original+گارانتی
2 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلرstm32f767bit6 - اورجینال-New and original+گارانتی
3 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر stm32h743vit6 - اورجینال-New and original+گارانتی
3 امتیاز(ها)
میکروکنترلر stm32h750vbt6 - اورجینال-New and original+گارانتی
3 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر stm32h743iit6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
ARM® Cortex®-M7 STM32F7 Microcontroller IC 32-Bit 216MHz 2MB (2M x 8) FLASH 144-LQFP (20x20)
2 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32F429ZIT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32L476RGT6- اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F334R8T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32H743ZIT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F446RET6- اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32L053R8T6  - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32F042K6T6- اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32F303RET6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32F746BGT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32f429ZGT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32f407ZGT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32f405VGT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32f405RGT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32f207VGT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
2 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32F373CCT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
2 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32F429IIT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM8S005K6T6C - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32F427VGT6- اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32F429VIT6  - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F412RET6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM8S105K6T6C  - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32L051K8T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلرSTM32F031F6P6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F051K6T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F401RET6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32F303VCT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8L152R6T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32F427VIT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
2 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32L151C8T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8L151C6T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F101CBT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32F072CBT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر  STM32F100VBT6B- اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر  STM8S005C6T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر  STM32F103RGT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر  STM32F100VCT6B- اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر  STM32F031G4U6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر  STM32L051K8U6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر  STM8L151K6T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8L101K3T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F207VET6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8L151K4T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8L151C8T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F303RCT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32F103VGT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F070CBT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM8S207CBT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM8S207MBT6B - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32L152R8T6A- اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F411RET6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32F091RCT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32F100V8T6B - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32F100CBT6B - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F302C8T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F302CCT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
2 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F303CCT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32L151RET6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM8L152R8T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM8S207S8T6C - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32L431RBT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32F429VGT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر stm32l053c8t6 - اورجینال-New and original+گارانتی
2 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F070F6P6 - اورجینال-New and original+گارانتی
3 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8S001J3M3 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM8S208C8T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F411VET6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32F746NGH6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32H750XBH6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32F746BET6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلرstm32h743xih6- اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلرstm32f769bit6- اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر  stm8l001j3m3- اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STSPIN32F0601 مخصوص درایور 3 فاز -New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STSPIN32F0251 مخصوص درایور 3 فاز -New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32H747IIT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32F756IGT6 - اورجینال-New and original+گارانتی