وضعیت موجودی محصول


توضیحات

سری جدید میکروهای stm به فروشگاه اضافه شد (تاریخ بروز رسانی 15آبان 1398)

نویسنده: خانم کارگر دسته: مطالب مرتبط با محصولات تاریخ: دیدگاه: 0 بازدید: 305

سری جدید میکروهای stm

میکروکنترلرهای جدید stm شامل موارد زیر به مجموعه کویر اضافه شد.

STM32L431RBT6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1201015-stm32l431rbt6-new-and-original.html
STM8S207S8T6C

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm8/1201014-stm8s207s8t6c-new-and-original.html
STM8L152R8T6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm8/1201013--stm8l152r8t6-new-and-original.html
STM32L151RET6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1201012-stm32l151ret6-new-and-original.html
STM32F303CCT6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1201011--stm32f303cct6-new-and-original.html
STM32F302CCT6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1201010--stm32f302cct6-new-and-original.html
STM32F401RCT6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1201009--stm32f401rct6-new-and-original.html
STM32F302C8T6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1201008--stm32f302c8t6-new-and-original.html
STM32F100V8T6B

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1201006--stm32f100v8t6b-new-and-original.html
STM32F091RCT6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1201005--stm32f091rct6-new-and-original.html
STM32F411RET6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1201004-stm32f411ret6-new-and-original.html
STM32L152R8T6A

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1201003-stm32l152r8t6a-new-and-original.html
STM8S207MBT6B

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm8/1201002-stm8s207mbt6b-new-and-original.html
STM8S207CBT6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm8/1201001--stm8s207cbt6-new-and-original.html
STM32F070CBT6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1201000--stm32f070cbt6-new-and-original.html
STM32F103VGT6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1200999--stm32f103vgt6-new-and-original.html
STM32F303RCT6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1200998-stm32f303rct6-new-and-original.html
STM8L151C8T6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm8/1200997--stm8l151c8t6-new-and-original.html
STM8L151K4T6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm8/1200996--stm8l151k4t6-new-and-original.html
STM32F207VET6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1200995--stm32f207vet6-new-and-original.html
STM8L101K3T6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm8/1200994-stm8l101k3t6-new-and-original.html
STM8L151K6T6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm8/1200993--stm8l151k6t6-new-and-original.html
STM32L051K8U6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1200992--stm32l051k8u6-new-and-original.html
STM32F031G4U6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1200991--stm32f031g4u6-new-and-original.html
STM32F100VCT6B

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1200990--stm32f100vct6b-new-and-original.html
STM32F103RGT6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1200989-stm32f103rgt6-new-and-original.html
STM8S005C6T6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm8/1200988--stm8s005c6t6-new-and-original.html
STM32F100VBT6B

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1200987--stm32f100vbt6b-new-and-original.html
STM32F072CBT6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1200986-stm32f072cbt6-new-and-original.html
STM8L152C6T6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm8/1201036--stm8l152c6t6-new-and-original.html
STM32F101CBT6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1200984-stm32f101cbt6-new-and-original.html
STM8L151C6T6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm8/1200983--stm8l151c6t6-new-and-original.html
STM32L151C8T6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1200982--stm32l151c8t6-new-and-original.html
STM32F427VIT6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1200981--stm32f427vit6-new-and-original.html
STM8L152R6T6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm8/1200980--stm8l152r6t6-new.html
STM32F303VCT6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1200979--stm32f303vct6-new-and-original.html
STM32F401RET6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1200978--stm32f401ret6-new-and-original.html
STM8S208C8T6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm8/1200977--stm8s208c8t6-new-and-original.html
STM32F051K6T6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1200976--stm32f051k6t6-new-and-original.html
STM32F411VET6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1200975-stm32f411vet6-new-and-original.html
STM32F031F6P6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1200974--stm32f031f6p6-new-original.html
STM32L051K8T6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1200973--stm32l051k8t6-new-original.html
STM8S105K6T6C

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm8/1200972--stm8s105k6t6c-new-and-original.html
STM32F412RET6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1200971--stm32f412ret6-new-and-original.html
STM8S105K4T6C

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm8/1200232-stm8s105k4t6c-stm8.html
STM32F427VGT6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1200969--stm32f427vgt6-new-and-original.html
STM8S005K6T6C

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm8/1200968--stm8s005k6t6c-new-and-original.html
STM32F429IIT6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1200967--stm32f429iit6-new-and-original.html
STM32F051K6U6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1201037-stm32f051k6u6-new-and-original.html
STM32F429IET6

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1201018--stm32f429iet6-new-and-original.html
STM8S105S6T6C

https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm8/1201017-stm8s105s6t6c-new-and-original.html
STM32F205ZET6
https://kavirelectronic.ir/eshop/micro-stm32/1201016-stm32f205zet6-new-and-original.html

دیدگاه خود را بنویسید