وضعیت موجودی محصول


توضیحات

fpc

1 امتیاز(ها)
کابل افزایش طول فلت تاچ 4 پین 1میلیمتر -کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
سوکت اهرمی تاپ و باتن 10 پین FPC 10PIN 0.5mm Top&Bottom Connector
1 امتیاز(ها)
سوکت اهرمی تاپ و باتن 12 پین FPC 12PIN 0.5mm Top&Bottom Connector
1 امتیاز(ها)
سوکت اهرمی تاپ و باتن 20 پین FPC20PIN 0.5mm Top&Bottom Connector
1 امتیاز(ها)
سوکت اهرمی  باتن تاچ 4 پین FPC 4PIN 1mm bottom Connector
1 امتیاز(ها)
سوکت اهرمی تاپ و باتن 24 پین FPC 24PIN 0.5mm Top&Bottom Connector
1 امتیاز(ها)
سوکت اهرمی تاپ و باتن30 پین FPC 30PIN 0.5mm Top&Bottom Connector
1 امتیاز(ها)
سوکت اهرمی تاپ و باتن 40 پین FPC 40PIN 0.5mm Top&Bottom Connector
1 امتیاز(ها)
سوکت اهرمی تاپ و باتن 50 پین FPC 50PIN 0.5mm Top&Bottom Connector
1 امتیاز(ها)
سوکت اهرمی تاپ و باتن 54 پین FPC 54PIN 0.5mm Top&Bottom Connector
1 امتیاز(ها)
سوکت اهرمی تاپ و باتن60 پین FPC 60PIN 0.5mm Top&Bottom Connector