وضعیت موجودی محصول


توضیحات

qt for nano pi

2 امتیاز(ها)
 مجموعه آماده کیوت برای برد نانو پای Fire +پشتیبانی در فروم
2 امتیاز(ها)
 مجموعه آماده کیوت برای برد نانو پای M3+پشتیبانی در فروم
2 امتیاز(ها)
 مجموعه آماده کیوت برای برد نانو پای M1+پشتیبانی در فروم